Política de privadesa

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou
enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal.

Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.


UNIFORMESCOLA . amb CIF 46968985H és responsable del tractament de les dades de
caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser
recaptats a través del lloc web.


Uniformescola informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del
tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin
ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
Finalitat del tractament de les dades.


Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els
serveis acordats contractualment així com poder informar-lo sobre els nous productes i
serveis.


El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web
Uniformescola.com, es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.


Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada
o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la
transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de
tractament de dades personals.


Uniformescola procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial,
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.


Dades recaptades per a la prestació d’un servei


Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran els
mínims exigibles per a poder elaborar el contracte així com per a poder oferir-li els serveis
que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.


Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.


Dades recaptades per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.


Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’informació
tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i
serveis.


El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que
vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

En compliment de la RPGD(Regulació de Protecció global de Dades) basada en la directiva europea 2016/679, l’informem que les dades personals que subministri a www.uniformescola.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de manera confidencial i passaran a formar part d’un fitxer.

Les seves dades personals seran utilitzades per a atendre la seva petició d’informació, la
gestió i prestació dels serveis oferts per UniformEscola i per a l’enviament de futures
comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès.

Les dades sol·licitades a l’Usuari mitjançant formularis seran els estrictament necessaris
per a poder proporcionar-li el servei o per a poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En
cap cas, el fet de no proporcionar més dades que els estrictament necessaris suposarà un
minvament en la qualitat del servei.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de
comunicar qualsevol modificació en aquests.

L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a UniformEscola o a qualsevol
tercer, a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers
deurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del que s’estableix en la present
política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades
de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició al
correu electrònic info@uniformescola.com


Per a l’exercici dels drets haurà d’identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.


Destinataris


Uniformescola informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicats a
tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades aquest emparat en una
obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació
contractual amb un encarregat de tractament.

En aquest últim cas, els destinataris de les seves dades poden ser empreses del grup, empreses de solvència patrimonial (en el casd’impagaments, comunicats mitjançant els procediments i garanties establerts per la
normativa vigent) així com determinats encarregats del tractament necessaris per a la
correcta prestació dels serveis.

Uniformescola manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es
compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions
establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i
que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.
Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a Uniformescola.com, Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

Shopping Cart